20 копеек 1861 г. Инициалы минцмейстера ФБСПБ ФБ
 20 копеек 1861 г. Инициалы минцмейстера МИСПБ МИ
 20 копеек 1861 г. Без инициалов минцмейстера. Гурт точкиСПБ