:
 
  :   :
    
  :
 
1 2 3
 
    
  1700-1917
  
1757 .

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1757VF013.09.2019 3:34:1014.09.2019 23:00:00
 
  
1924 1924 2

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1924VF0009.03.2019 2:49:03
 
  
1924 1924 1

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1924VF0009.03.2019 2:49:03
 
  
1924 1924 1925 ( 5) 2

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1924VF0009.03.2019 2:49:03
 
  
1924 1924 1925 ( 5) 1

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1924VF0009.03.2019 2:49:03
 
  
1924 1924 1925

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1924VF006.03.2019 8:26:45
 
  
1924 1924 1925

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1924VF006.03.2019 8:26:45
 
  
1924 1924 1925 3

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1924VF006.03.2019 8:26:45
 
  
1924 1924 1925 4

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1924VF006.03.2019 8:26:45
  1700-1917
   I
1/2 1844

 ,  : 1/2  1844 1844 

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1844VF0 .    40% 011.02.2019 12:37:18
  1700-1917
   I
1/2 1842

 ,  : 1/2  1842 1842 

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1842VF0 .    40% 011.02.2019 12:37:18
  1700-1917
   I
1/2 1842

 ,  : 1/2  1842 1842 

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1842VF0 .    40% 011.02.2019 12:37:18
  1700-1917
   II
1 1915

 ,  : 1 1915 1915 

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1915VF0 .    40% 011.02.2019 12:37:18
  1700-1917
  
1748

 ,  : 1748 1748 

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1748VF0 .    40% 011.02.2019 12:37:18
  1700-1917
   III
3 1883

 ,  : 3 1883 1883 

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1883VF0 .    40% 011.02.2019 12:37:18
  1700-1917
   I
2 1841

 ,  : 2  1841 1841 

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1841VF0 .    40% 011.02.2019 12:37:18
  1700-1917
   II
2 1915

 ,  : 2 1915 1915 

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1915VF0 .    40% 011.02.2019 12:37:18
  1700-1917
   I
2 1838 2

 ,  : 2 1838  2 1838 

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1838VF0 .    40% 011.02.2019 9:37:15
  1700-1917
   I
2 1838

 ,  : 2 1838 1838 

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1838VF0 .    40% 011.02.2019 9:37:15
  1700-1917
   I
1 1844

 ,  : 1  1844 1844 

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1844VF0 .    40% 011.02.2019 9:37:15
  1700-1917
   I
1 1840

 ,  : 1  1840 1840 

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1840VF0 .    40% 011.02.2019 9:37:15
  1700-1917
   I
1 1841

 ,  : 1  1841 1841 

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1841VF0 .    40% 011.02.2019 9:37:15
  1700-1917
   II
5 1783

 ,  : 5 1783 1783 

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1783VF .    40% 008.02.2019 14:02:2111.02.2019 22:00:00
  1700-1917
   II
5 1776

 ,  : 5 1776 1776 

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1776VF .    40% 008.02.2019 14:02:2111.02.2019 21:00:00
  1700-1917
   I
5 1804

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1804VF008.02.2019 14:02:2111.02.2019 22:00:00
  1700-1917
   II
2 1778

 ,  : 2 1778 1778 

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1778VF .    40% 008.02.2019 14:02:2111.02.2019 22:00:00
  1700-1917
  
2 1757

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1757VF008.02.2019 14:02:2111.02.2019 22:00:00
  1700-1917
   II
5 1779

 ,  : 5 1779 1779 

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1779VF0 .    40% 008.02.2019 14:02:21
  1700-1917
   I
5 1803

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1803VF0008.02.2019 14:02:21
  1700-1917
   II
5 1785

 ,  : 5 1785 1785 

Reviewdetector    : Geo_Log

  

1785VF .    40% 008.02.2019 14:02:2111.02.2019 22:00:00

1 2 3